نقش اكسيژن در توليدآبزيان؟

مزاياي دستگاه هواده ؟

هوادهي يعني اينكه اكسيژن مورد نياز را به كمك ابزار و دستگاه هاي مكانيكي در آب حل نماييم. از آن جايي كه هزينه نصب و نگهداري در بهره وري مجموعه تاثير گذار است مي بايست از دستگاه هايي استفاده نمود كه هزينه نگهداري پايين با قابليت بالا دارند.

كمبود اكسيژن باعث افزايش بيماري و تلفات آبزيان و جلوگيري از رشد و كاهش بهره وري در استخرها مي گردد.از جهتي اكسيژن كافي در سطح استخرها باعث هضم و جذب راحت غذا و بهبود ضريب تبديل تا 60 درصد مي گردد ضمن اينكه با تامين اكسيژن كافي در حداقل فضا مي توان توليد بيشتري داشت. اكسيژن كافي در آب باعث جلوگيري از سمي شدن آب كه به واسطه فضولات آبزيان و غذا و مواد پروتئيني و گياهاني كه در عمق استخرها دفع مي شود،مي گردد.