نقش منابع انسانی و اهميت روزافزون آن در توسعه بر هيچ كس پوشيده نيست. امروزه نيروی انسانی به عنوان متولی امر برنامه ريزی، سازماندهی، هدايت و رهبری، نقشی پراهميت تر در پيشبرد اهداف متعالی هر سازمان ايفا می كند از اينرو امور كاركنان شركت شیل تکنیک در راستاي اهداف شركت، اقدام به انتخاب و جذب اصلح ترين افراد جهت نمایندگی بزرگترين شركت تجهیزات آبزی می نمايد. حفظ و رعايت كرامات انسانی، توسعه روحيه مشاركت در گرو كار تيمی براي رسيدن به توسعه همه جانبه و پايدار، سرلوحه برنامه های ماست.

تماس با شرکت 01144782195