نمونه دستگاههای پروش آبزیان تولید شده در لوتوس صنعت سازان مازندران (شیل تکنیک)

بارگیری و ارسال محصولات شیل تکنیک

پدل ویل

پدل ویل

پدالو

پدالو

ساخت و راه اندازی قفس

ساخت و راه اندازی قفس

پدل ویل

پدل ویل

سوپر فورس

سوپر فورس

غداده دورانی

غداده دورانی

پدل ویل

پدل ویل

جاروب استخری
جاروب استخری

فورس
ایرجت

پدل ویل جلبکی
پدل ویل جلبکی

غذاده ثابت اتومات
غذاده ثابت اتومات

ساخت دستگاه یووی
ساخت دستگاه یووی

تجهیزات مزارع پرورش ماهی
تجهیزات مزارع پرورش ماهی