مشخصات غذاده ثابت اتومات

دارای تابلو فرمان (بصورت اتومات غذادهی میشود)

مخزن غذا 90 کیلویی

دارای دو موتور

پرتاب غذا تا 15 متر و در زاویه 130 درجه