شرکت لوتوس صنعت سازان مازندران

1:طراحی،مشاوره و ساخت تجهيزات تكثير و پرورش آبزيان

2:مشاوره و تأمين خوراك ماهيان سردابی و گرمابی

3:ارائه خدمات بازرگانی آبزيان

4:مشاوره،اجرا و نظارت بر مزارع ابزی پروری

5:تهيه و توزيع بچه ماهي فرانسوی