index

جاروب استخری:

شستشو و نظافت استخر یکی از کارهای سخت وطاقت فرسا برای پرورش دهنده گان ماهی بوده حال آنکه نقش بسزایی در افزایش تولید ماهیان دارد. همچنین زمینه ساز استرس برای ماهیان موجود در استخر می باشد. بنابراین رعایت کردن نکات بهداشتی اهمیت زیادی در این خصوص دارد، از جمله  استفاده از غذاهای مناسب و شناور در آب، تعویض آب استخر و استفاده از جاروهای استخری جهت کشیدن لجن کف استخر را می توان نام برد.

مزایا:

  • کاهش مدت زمان نظافت
  • کاهش استرس وارده به ماهیان در زمان نظافت
  • افزایش بهره وری نظافت
  • کاهش هزینه کارگری نظافت
  • کاهش خطر مرگ و میر ماهی بدلیل مخلوط شدن آلودگی ها و لجن کف استخر در آب حاوی ماهی
  • دسته استیل 4-6 متری
  • پروانه موتور با دهانه باز برای خروج لجن و ماسه بستر