در صورتيكه دستگاه دچار نقص فنی گرديده و قادر به حرکت نمی باشد، با شرکت تماس گرفته و یا دستگاه را به شرکت ارسال کنید تا متخصصان و کارشناسان ما بررسی های لازم را انجام دهند.تعميرات كليه تجهیزات توليدی شركت لوتوس صنعت سازان در طی دوره گارانتی مشمول ضوابط گارانتی می باشد.