تدوين برنامه اقتصاد مقاومتي سازمان شيلات ايران به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران با توجه به ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري وهمچنين دستور رياست محترم جمهوري ونامه معاون اول رياست جمهوري به وزارتخانه ها ودستگاه هاي اجرايي، برنامه اقتصادي مقاومتي سازمان شيلات ايران تدوين شد.

بنا براين گزارش دبيرخانه اقتصاد مقاومتي وزارت جهاد كشاورزي كه در موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي وتوسعه روستايي تشكيل شد در اين راستا در سازمان شيلات ايران برنامه اقتصاد مقاومتي با هماهنگي نهادهاي پشتيبان از جمله سازمان دامپزشكي، معاونت آب وخاك ،معاونت آموزش وترويج سازمان تحقيقات ،آموزش وترويج كشاورزي ،معاونت امور توليدات گياهي،موسسه تحقيقات علوم شيلاتي ،دفتر مكانيزاسيون كشاورزي،صندوق بيمه محصولات كشاورزي و شركت مادر تخصصي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي براي افق 1399تدوين و با تاييد وامضاي رئيس محترم سازمان شيلات ايران به دبيرخانه اقتصاد مقاومتي وزارت جهاد كشاورزي ارائه شد.

اقتصاد مقاومتي شيلات ايران مشتمل بر5برنامه راهبردي ذيل است:

1-برنامه ارتقاي بهره وري وتوسعه آبزيان پرورشي

2-برنامه استمرار صيد در آب هاي ساحلي

3-برنامه توسعه صيد در آب هاي فراسرزميني

4-برنامه حفاظت وباز سازي ذخاير آبزيان

5-برنامه توسعه صادرات ورونق بخشي به بازارهاي داخلي عرضه آبزيان