نور برای پیشرفت فرآیند تولیدات اولیه فیتوپلانکتونی و جلبکی در آبها ضروری است. سکشي دیسک وسيله دايره اي به قطر cm 20-25 که ميتواند کاملا سفيد و يا سياه-سفيد و یا رنگی باشد. اين وسيله براي اندازه گيري شفافيت آب يک وسيله نسبتا خوب مي باشد. اصولا براي اطلاعات کاربردي کارآيي بالايي نداشته زيرا معمولا با خطا همراه بوده بخصوص زمانيکه افراد مختلف عمل نمونه برداري را انجام دهند. براي کاهش ميزان خطا بهتر است اندازه گيري توسط يک فرد انجام گيرد. زمان اندازه گيري نيز اهميت داشته، مثلا حوالي ساعات ظهر براي اندازه گيري مناسب بوده چون خورشيد عمودي مي تابد. روش استفاده از این دستگاه عبارت است از:

 • صفحه را بصورت عمود وارد آب استخر می نماییم. در يک عمقي صفحه کاملا قابل رويت بوده و در عمقي ديگر کاملا غيرقابل رويت است. دو عمق مورد نظر را ثبت و از روي عمق شفافيت آب (Transparency depth ) را بدست مي آورند. عمق رويت صفحه سکشي بيانگر انعکاس نور از سطح آن بطرف چشم محقق بوده كه اين مقدار تحت تاثير مواد محلول و معلق موجود در آب قرار ميگيرد.

 

 • نکاتی در خصوص سکشي دیسک:
  • محاسن اين وسيله کاربرد ساده آن است.
  • در استفاده از اين وسيله ميزان روشنايي روز، موقعيت آفتاب، مواج بودن آب، چشم شخص مشاهده کننده اثرات قابل توجه بر روي اطلاعات بدست آمده دارند.
  • صفحه را بايد هميشه ايستاده و يا هميشه با عينک و يا بدون عينک خواند.
  • طرز قرار گرفتن فرد محقق در قايق اهميت داشته بطوريکه آفتاب بايد پشت سرش باشد.
  • عمق جبراني (عمق تعادل) جايي است که يک درصد نور لايه سطحي به آن برسد.
  • ناحيه نورگير و ناحيه اي که يک درصد نور سطح به آن ميرسد، در درياچه ها از اهميت زيادي برخوردار است.
  • اندازه گيري دقيق عمق جبراني نور يا عمقي که يک درصد نور را دريافت ميکند ميتواند با استفاده از ديسک سکشي و بصورت دقيقتر با انواع فتومترهاي زيرآبي مورد استفاده قرار گيرد.

   

 • در جدول زیر زمان صحیح کوددهی با توجه به عمق شفافیت بدست آمده از دستگاه سکشی دیسک مشخص شده است. 

  Fertilization needs

  Secchi disc transparency Management/control
  Less than 25 cm No fertilization:
  Closely observe fish for signs of dissolved oxygen depletion (see Section 2.5)
  Increase water inflow, if necessary
  25-40 cm No fertilization:
  Regularly observe fish behaviour
  40-60 cm Routine fertilization necessary
  More than 60 cm Routine fertilization necessary, possibly with an increased dose