آخور (Manger)

اين محصول جزو ادوات مورد نياز استخرهای گرم آبی بوده كه دارای مزايای زير مي باشد:

  • جلوگیری از پراکندگی خوراک در سطح استخر
  • ایجاد مکان مشخص جهت غذادهی به ماهیان گرمابی
  • سبک و مقاوم و شناور روی آب
  • ابعاد 2متر*2متر

آخور خوراک ماهی